Apie mus

VšĮ Gintarinė akademija teikia švietimo paslaugas.
VšĮ Gintarinė akademija patirtis:

1. 2015-aisiais rugpjūtį sukurtas tardisciplininis specialiųjų poreikių vaiko gerovės profesionalų tinklas, kurio vienas iniciatorių – VšĮ ,,Gintarinė akademija“. Kartu ieškoma universalių ir inovatyvių kompetencijų tobulinimosi modelių, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. Tinklas įtraukia mokslo ir tyrimo įstaigas (Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija), praktinės veiklos įstaigas (spec. poreikių vaikų darželis ,,Čiauškutis“), specialiųjų poreikių vaikams fasilitacinių priemonių kūrimo ekspertus (Limbika SL Assistive Technologies, Ispanija).
Šis tinklas turi tris pagrindinius uždavinius:

• Rinkti ir sisteminti visą egzistuojančią kompetenciją ir įgūdžius: edukacinius tyrimus, klinikines iniciatyvas, išteklių ir centrų praktinę patirtį tematinėje srityje;

• Plėtoti naujas žinias, įgūdžius, susijusius su nustatymo, priemonių ir metodologijos diegimu ir tobulinimu tematinėje srityje;

• Skleisti gerąją praktiką, atsirandančią̨ iš bendrų mokslininkų, praktinės srities specialistų ir tikslinės grupės sąveikos.

2. Dalyvavimas projekte ,,LiterALLcy“ (“Adaptative – Literacy technological application for people with functional diversity”), įsipareigojant pilotuoti rezultatus, projektas finansuojamas ERASMUS+ fondo (4 partneriai: Limbika (Ispanija), ARPEI (Prancūzija), LEU (Lietuva) and Eleka (Ispanija).

VšĮ Gintarinė akademija patirtis organizuojant ir vykdant švietimo paslaugas:

I. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas pasitelkiant informacines technologijas:

Raštingumo kompetencijoms ugdyti sukurta inovatyvi mobilioji programa „LiterALLcy“ skirta specialiųjų poreikių ar negalią turintiems vaikams ir sudaro galimybę individualizuoti užduotis.

Ši programa išsiskiria tuo, kad ją galės kurti kiekvienas naudotojas. Jei vaikui patinka vaisiai, visos abėcėlės raidės galės iliustruoti vaisius. Bus galima visas abėcėlės raides susieti su nuotraukomis, iliustruojančiomis šeimos narius ir artimiausius draugus.

Ergoterapeutas Jorge‘as Garcia Caballero tikina, kad specialiųjų poreikių ar negalias turintiems vaikams mobiliosios programos ne tik padeda sutelkti dėmesį, bet ir pasiekti labai gerų rezultatų. „Kiekvienu atveju labai svarbu individualizuoti užduotis pagal konkretaus vaiko pasiekimus ir galimybes, nepamiršti pagirti už laimėjimus. Tad programėlė kaskart leidžia dėlioti šešių skirtingų užduočių eiliškumą ir sudėtingumą.

II. Vaikų kompetencijų kėlimas per išgyvenimo programas:

1. Edukacinė išgyvenimo stovykla „Wild camp“ (2015-2016). Pagrindinis šios stovyklos tikslas – sudaryti sąlygas ugdyti kompleksinius išgyvenimo įgūdžius, gyvenant natūralioje gamtoje. Vykdomos veiklos: edukaciniai išgyvenimo įgūdžiai (maistas ruošiamas ant laužo, laužo kūrimo pradžiamokslis); edukaciniai gamtos pažinimo įgūdžiai (paukščių ir jų balsų atpažinimas, smulkiosios faunos pažinimas; augalų pažinimas); orientaciniai įgūdžiai (šaudymo iš lanko varžybos, sportinės olimpiados, pėdsekystės paslaptys, plaukimas baidarėmis, orientacinės varžybos), amatininkystė (amatų pamokėlės, žvejybos pradžiamokslis). Dalyvių amžius: nuo 9 iki 17 metų vaikai ir jaunimas.

VšĮ Gintarinė akademija taip pat turi patirties kuriant ir įgyvendinant edukacinius sprendimus, mobiliąsias aplikacijas, internetinius sprendimus ir pan., tačiau Paraiškoje panašaus pobūdžio technologinių sprendimų įgyvendinimas nėra įtrauktas, kadangi šio projekto tikslas yra: ,,skatinti institucijų bendradarbiavimą švietimo srityje, tobulinant švietimo darbuotojų kompetencijas, modernizuojant ugdymo turinį bei pagerinant ugdymo rezultatus institucijų, teikiančių švietimo paslaugas specialiųjų poreikių turintiems vaikams“. VšĮ Gintarinė akademija į šią Paraišką perkelia savo gerąją švietimo paslaugų organizavimo bei darbo su specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) srities patirtį ir tikimasi, kad sėkmingas Paraiškoje aprašytų rezultatų pasiekiamumas sudarys pagrindą naujoms iniciatyvoms, kurių metu bus kuriamos tematinės srities inovatyvios mobiliosios aplikacijos.

VšĮ Gintarinė akademija teikia edukacijos paslaugas, siekia edukacinių tikslų pritaikant mobilias aplikacijas, žaidimų platformas, teikia mokymosi virtualioje erdvėje paslaugas, turi patirtį dirbant su projektais tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis, yra adaptavimo ekspertai žaidybinėmis veikloms (angl. gamification), inovatyvių technologijų, mobiliųjų aplikacijų (angl. apps) kūrimo, internetinių sprendimų, mobilaus mokymosi platformų, bendradarbiavimo platformų ir edukacijos srityse.

III. Suaugusiųjų kompetencijų kėlimas per virtualius mokymus:

1. Lietuvos socialinių pedagogų asociacijai projekto „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“ metu suteiktos virtualaus mokymosi sukūrimo ir administravimo paslaugos (sutartis pridedama).

2. Bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universitetu bei kitais projekto partneriais parengta paraiška „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“, kuriai skirtas finansavimas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Projektu siekiama prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę, keičiantis gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Šis tikslas bus įgyvendinamas: 1) ugdant įgūdžius ir plėtojant socialines klasterystės kompetencijas, skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo; 2) gerinant valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus projekto partnerių institucijose; 3) užtikrinant valstybės gerovės politikos įgyvendinimo skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcines priemones vietos ir regionų lygiu.